טפסים

טפסים

  
כווץ כותרת : א. מידע תכנוני ‏(1)
טופס בקשה למידע תכנוני
כווץ כותרת : ב. בקשות להיתרי בניה ‏(6)
דוח תקינות מקלטים-מרחבים מוגנים
טופס התחייבות למינוי קבלן רשום
תצהיר הקבלן האחראי לביצוע השלד
הצהרה לפי תקנת 36
תצהיר הקלות
דיווח על התחלת בניה ומינוי קבלן רשום
כווץ כותרת : ג. העברה בטאבו ‏(1)
טופס הליך בקשה למתן אישור להעברת רישום נכס בטאבו
כווץ כותרת : ד. תכנית בניין עיר ‏(1)
טופס כתב התחייבות בלתי חוזר לשיפוי
כווץ כותרת : ה. טופס 4 ‏(1)
טופס הנחיות לגבי קבלת טופס 4
טפסים