טפסים

טפסים

  
כווץ כותרת : א. מידע תכנוני ‏(1)
טופס בקשה למידע תכנוני
כווץ כותרת : ב. בקשות להיתרי בניה ‏(21)
דוח תקינות מקלטים-מרחבים מוגנים
טופס התחייבות למינוי קבלן רשום
תצהיר הקבלן האחראי לביצוע השלד
הצהרה לפי תקנת 36
תצהיר הקלות
דיווח על התחלת בניה ומינוי קבלן רשום
הצהרת אחראי לביקורת על הביצוע- תחילת עבודות
אישור מודד מוסמך בדבר סימון מתווה הבניין
בקשה לאישור תחילת עבודות
הודעה על מינוי אחראי משנה לביקורת על הביצוע
הודעה על מינוי אחראי לביקורת על הביצוע
הודעה על מינוי האחראי לביצוע שלד הבניין
הודעה על מינוי קבלן רשום לביצוע הבנייה או העבודה
החלפת שם מזמין חברת חשמל
הצהרת אחראי לביצוע שלד הבניין
הצהרת אחראי משנה לביקורת על הביצוע
הצהרת קבלן רשום לביצוע בנייה או עבודה
התקשרות עם אתר מורשהלפינוי פסולת
טופס הצהרה על כמות פסולת בנייה ועודפי עפר
מסמכים לתחילת עבודה - מי חותם
תצהיר עורך בקשה- היתר קשיח
כווץ כותרת : ג. העברה בטאבו ‏(1)
טופס הליך בקשה למתן אישור להעברת רישום נכס בטאבו
כווץ כותרת : ד. תכנית בניין עיר ‏(1)
טופס כתב התחייבות בלתי חוזר לשיפוי
כווץ כותרת : ה. טופס 4 ‏(1)
טופס הנחיות לגבי קבלת טופס 4
טפסים